Hizmet Sözleşmesi


HİZMET SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşmede kullanılan aşağıdaki terminolojiler bu sözleşmenin
tamamında geçerli olup, terminolojinin, tekil, çoğul, büyük harflerle yazılması anlam
bütünlüğünü değiştirmez. Bundan böyle:

1- Acil Veri Kurtarma Hizmet : “AcilVeriKurtarma” veya “ŞİRKET” Veri kaybına uğrayan web sitemiz kullanıcıları, Gerçek gösterildiği bu yönde hiçbir şikayete konu olamayacağı hizmet alan müşteri
tarafından kabul ve taahhüt edilmiştir.

2- AcilVeriKurtarma veri kurtarma ve/veya analiz hizmeti almak amacıyla
ulaştırdığınız her türlü cihazınızı yazılımsal ve fiziksel durumuna göre; arızalı, bozuk,
sorunlu ve veri kaybına uğramış olarak kabul etmiş bulunursunuz.
AcilVeriKurtarma                                          MÜŞTERİ (…/…/….)  (imza)

3- AcilVeriKurtarma, cihazınıza veri kurtarma ve/veya analiz yapmak amacıyla her
türlü fiziksel veya yazılımsal müdahaleyi yapar.

4- AcilVeriKurtarma Veri Kurtarma Hİzmetleri veri kurtarma ve analiz hizmetleri
sürecinde cihazın satıcı ve üreticisi tarafından sağlanan (varsa) garanti şartlarının
bozulmaması için en üst seviyede özeni gösterir ancak bunu her zaman garanti
edemez.

– Eğer yukarıda belirtilen durumlar sizin durumunuzla uyuşmuyorsa ya da tercih
önceliğiniz verileriniz değil veya söz konusu müdahalelerimiz sonucunda cihazınızın
garanti dışına çıkabileceğini düşünüyorsanız, lütfen cihazınızı AcilVeriKurtarma
ulaştırmayınız ya da teslim etmeyiniz.

5- Veri kurtarma ve analiz hizmetleri sürecinde cihaza yapılacak fiziksel ve yazılımsal
müdahale sonucunda cihaz AcilVeriKurtarma Veri Kurtarma Hizmetleri tarafından
teslim alındığı andaki fiziksel ve yazılımsal durumundan farklı bir hale gelebilir.
Müşteri fiziksel ariza durumunda disk kapağının açılmasını kabul eder. Müşteri, veri
kurtarma, ücretsiz analiz hizmetlerinden vazgeçmiş olsa bile cihazı bu şekli ile geri
almayı kabul eder.

6- AcilVeriKurtarma Veri Kurtarma Hizmetleri veri kurtarma ve ücretsiz analiz
hizmetinin başarıyla sonuçlanması için elindeki tüm olanaklarını azami oranda
kullanmayı taahhüt eder ancak işlemin %100 başarı ile sonuçlanmasını her zaman
garanti edemez.

7- AcilVeriKurtarma, vermiş olduğu teklifte belirtildiği üzere cihazda yapılacak
işlemleri başarı ile yerine getirip, istenilen verileri süresinde kurtardıktan sonra, verisi
alınan cihazın kendisini geri verilmeyebilir.

8- İhtiyaç duyduğunuz kritik anlarda zamanında hizmet almanın sizin için çok önemli
olduğunun bilinciyle siz müşterilerimizle karşılıklı belirlediğimiz anlaşma gereği hizmet
seviyesine bağlı olarak (Ücretsiz, Normal, Acil, veya Ekspres Analiz), ve cihazınızın
durumuna göre değişkenlik arz edebilen, en az 1 saat gibi çok kısa bir süre ile yurt
dışına gönderme durumlarında azami iki aya kadar uzayabilen değişken sürelerde
veri kurtarma hizmeti verilmektedir.

9- Analiz süresi bağlayıcı olmamakla birlikte cihazınızın AcilVeriKurtarma
ulaşmasından itibaren ortalama 1(bir) iş günü, en fazla 3(üç) iş günü sürebilmektedir.
Bahsi geçen süre AcilVeriKurtarma’in belirlediği bir süre olmayıp bu süreyi cihazınızın
durumu belirlemektedir. Bu süre cihazın fiziksel, yazılımsal durumuna göre tahmin
edilen sürenin üzerine çıkabilir ya da altında kalabilir dolayısı ile herhangi bir
bağlayıcılığı yoktur. Bahsi geçen veri kurtarma ve ücretsiz analiz süresince bu cihaz
ve içindeki ihtiyacınız olan verilerden dolayı oluşacak garanti dışı kalma, iş gücü
kaybı, maddi, manevi kayıplarınızdan AcilVeriKurtarma Veri Kurtarma Hizmetleri
sorumlu tutulamaz.

10- Her türlü çift taraflı kargo gönderi ücretleri müşteriye aittir. Müşteri tarafından
“Karşı Taraf”, “Alıcı Ödemeli” vb. AcilVeriKurtarma’in ödemesi şartı ile gönderilen
kargo paketleri kabul edilmeyecektir.
AcilVeriKurtarma                                                      MÜŞTERİ (…/…/….)    (imza)

11- Müşteri kargo esnasında oluşabilecek hasarlara karşı güvenli bir paketleme
yapmak zorundadır. Güvenli paketleme için web sitemizdeki “kargolama” bölümünde
ilgili soru ve konulara ait detaylı bilgi verilmiştir.

12- Müşteri tarafından kötü ve hatalı paketleme sebebi ile cihazınızda oluşan veya
oluşabilecek fiziksel hasarlardan AcilVeriKurtarma Veri Kurtarma Hizmetleri sorumlu
değildir.

13- Taşıma sırasında oluşabilecek hasarlardan Kargo firması sorumludur. Bu
sebeple, cihazınız size ulaştığında, kargo görevlisinin yanında, kargo paketini
açmanızı ve içinden çıkan cihazların hasarsız olduğundan emin olmanızı önemle rica
ederiz. Cihazda herhangi bir hasar olması durumunda, kargo görevlisinden tutanak
tutmasını isteyebilirsiniz. Cihazlar kargo esnasında sigortalı olduğundan, oluşan
hasarların tazmini kargo firmasına aittir.

14- Müşteri veri kurtarma ve/veya analiz hizmetlerinden vazgeçmiş olsa bile cihazın
tarafınıza iadesi laboratuar çıkışına bağlı olarak en az 2 gün ile 10 gün içinde
yapılacaktır. İade edilen ya da işlemi tamamlanan, tamir edilen, veri kurtarma ilemi
biten cihazların 15 gün içerisinde AcilVeriKurtarma’dan ya da kargo gönderimlerinde
kargo şirketinden teslim alınmamasından AcilVeriKurtarma sorumlu değildir.

15- Zamanında teslim edilemeyen kargo ve kurye gönderilerinden dolayı meydana
gelebilecek maddi, manevi kayıplardan AcilVeriKurtarma Veri Kurtarma Hizmetleri
sorumlu değildir.

16- Müşteri cihazla birlikte veri kurtarma talep formunda öncelikli olarak kurtarılması
istenen veriler hakkındaki tanıtıcı bilgileri (dosya ve klasör isimleri, dosya uzantıları
v.b.) yazılı olarak bildirir.

17- Müşteri, Hizmet Sözleşmesi ile birlikte, Gizlilik Politikası ve Ücretsiz Analiz ve
Fiyatlandırma Sözleşmelerinde belirtilen şartları peşinen kabul etmiş sayılır ve
AcilVeriKurtarma Veri Kurtarma Hizmetleri ‘ne bu bu sözleşmede belirtilen madde ve
şartlarla ile ilgili her türlü iddia, yükümlülük, hasar ve zararlarına (avukatlık ücretleri
de dahil) ilişkin herhangi bir tazminat talep etmemeyi taahhüt eder.

18-Müşteri, herhangi bir cihazı AcilVeriKurtarma elden ya da kargo aracılığıyla teslim
etmekle, AcilVeriKurtarma Veri Kurtarma Hizmetleri şirketine ait web sitesinde de
belirtmiş olduğumuz işbu veri kurtarma ve analiz hizmetlerini detaylı olarak açıklayan,
yukarıda belirtilen şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Taraflar veri kurtarma ücreti olarak ………+%18 KDV olarak anlaşılmış olup veriler
ücret peşin ya da hesaba EFT olarak ödendiği takdirde kurtarılan veriler müşteriye ait
medya ortamına aktarılarak teslim edilecektir. Anlaşmazlık vukuunda ISTANBUL
hukuk mercileri yetkilidir.

AcilVeriKurtarma                           MÜŞTERİ (…/…/….)       (imza)


GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI :
  İşbu sözleşme AcilVeriKurtarma Veri Kurtarma Hizmetleri
  (bundan sonra AcilVeriKurtarma olarak anılacaktır) ile sözleşme çerçevesinde
  VeriKurtarma Hizmeti Talebinde bulunan …………………………………….(bundan
  sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında gizli bilgilerin korunması amacıyla
  hazırlanarak imza altına alınmıştır.
  AcilVeriKurtarma Veri Kurtarma Hizmetleri
  ( Müşteri Bilgileri)
  Merkez Mah. Hasat Sk. No:52 Kamara Ofis, Şişli/İstanbul
  Taraflara ait yukarıda yazılı adres bilgileri TTK, BK ve Tebligat Kanunu hükümleri
  muvacehesinde yasal tebligat adresleri olarak kabul edilecektir.
 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU :
  Gizlilik Sözleşmesinin konusunu veri kurtarma talebinde bulunan müşteriye ait her
  türlü cihazların(disk, medya ve dataların) içerdiği ve müşteriye ait gizli bilgiler içeren
  veya saklı kalması gereken her türlü bilginin veri kurtarma işlemi nedeniyle gizliliğin
  ihlâlini önlemesi için gereken karşılıklı yükümlülükleri kapsar.

 3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE YÜRÜRLÜĞÜ :
  İşbu sözleşme taraflar arasında / / tarihinde imzalanmış olmakla ve akabinde işleme
  tabi tutulacak cihazların AcilVeriKurtarma ‘a teslim ile yürürlüğe girmiş kabul edilir.
  Taraflar arasındaki ticari ilişkilerin devamı müddetince de caridir. Sözleşme neticesi
  karşılıklı doğan yükümlülükler taraflarca imzalanmış sözleşmelerin sona ermesinden
  itibaren İKİ (2) yıl boyunca yürürlükte kalacaktır.

 4. YÜKÜMLÜLÜKLER VE GİZLİLİĞİN KORUNMASI :
  AcilVeriKurtarma, müşteriye ait olupta, gizli bilgi tanımlamasına uyan tüm bilgilerini;
  (a) Müşteriye ait veri kurtarma operasyonuna tabi tutulmuş her türlü disk ve
  medyaların kurtarma işlemini müteakiben 15 gün içerisinde imha olunacağı ve gizli
  tanımlaması yapılmış tüm bilgileri sözleşmede belirtilen süreler boyunca korumayı ve
  ifşa etmemeyi herhangi bir süre şartı konulmaksızın büyük bir gizlilik içinde korumayı
  (b) Müşteriye ait gizli bilgi tanımlaması yapılmış olan her türlü kişisel ve ticari bilgileri
  ile mahremiyet arz eden tüm diğer hususlarının hiçbir şekilde müşterisinin izni
  olmaksızın 3.kişilere satılmayacağını, devredilemeyeceği, transfer edilemeyeceğini,
  ifşa edilemeyeceğini,
  (c) Kurtarmaya tabi tutulan verilerin hiçbir şekilde aralarındaki ticari ilişki ve sözleşme
  gereklerine aykırı olarak kullanılmayacağını,
  (d) Veri Kurtarma operasyonunda yetkili ve görevli personel dışındaki diğer
  çalışanlarına ile kendisi ile doğrudan ve dolaylı hizmet akdi, komisyon ve acentelik
  ilişkisi olan kişilerle veya 3. Kişilerle paylaşmamayı, Her hangi bir şart ve koşula
  bağlamaksızın taahhüt eder.

 5. GİZLİ BİLGİ TANIMLAMALARI :
  Gizli Bilgi müşterinin, AcilVeriKurtarma’in veri kurtarma işlemi kapsamında elde ettiği,
  gördüğü, haberdar olduğu ve incelediği veya başka bir biçimde bilgi sahibi olduğu ve
  (6.) maddede düzenlenmiş bulunan gizlilik kapsamına girmeyen bilgiler dışındaki tüm
  bilgileri kapsar. Ayrıca KBGH’ nin yürütülen çalışma sırasında edindiği, müşteriye her
  hangi bir şekilde kendi sahasında bir rekabet avantajı sağlayan tüm teknik ve ticari
  bilgileri ve verileri, know-how, yöntem, teknik, gelişme veya endüstri alanında
  duyulmamış, bilinmeyen bir fikir, uygulama, metot, araştırma ve inceleme, buluş,
  tasarım, model, eser ve benzerlerinin tamamı bu kapsamda sayılır. Bunun dışında bu
  bilgiler etüt, fizibilite, mali ve iktisadi raporlar ile AR-GE projelerini ve bunlarla ilgili
  tüm verileri kapsayabilir. Ayrıca herhangi bir tahdidat olmaksızın Ürünleri, bayi ve
  müşterileri, tedarikçileri ile müşteri tarafından kullanılan, üretilen, kontrol edilen, tüm
  teknik resim, çizim, taslak, teknik talimat, not ve kayıtlarda bu kapsamda
  değerlendirilebilecektir. Özetle her türlü bilgi, kayıt, belge, veri, buluş, iş, yöntem,
  ilerleme ve patent, tasarım, telif hakkı, marka, ticari sır, yasal koruma kapsamında
  olmasa bile diğer her türlü yenilik ve AcilVeriKurtarma müşterisi ile arasındaki ticari
  ilişki esnasında öğrendiği tüm kişisel, ticari, iktisadi, teknik bilgiler ile müşteriye ait
  olan ve açık bir şekilde gizli olarak tanımlanmış tüm diğer bilgiler, gizli bilgi niteliğinde
  kabul edilir

 6. GİZLİ BİLGİ TANIMINA GİRMEYEN BİLGİLER :
  (a) Yasal zorunluluklar, mahkemeler ve idari mercilerin kararları gereğince
  açıklanması lazım gelen bilgiler ile bu kapsamda değerlendirilebilecek her türlü
  bilgiler,
  (b) Topluma mâl olmuş ve kamusal aleniyet kazanmış bilgiler ile, her türlü basın
  yayım ve enformasyon araçlarıyla aleniyet sağlanmış diğer her türlü bilgi,
  (c) Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre suç ve toplumsal tehdit oluşturabilecek
  nitelikte olupta, kanuni zorunluk nedeniyle adli mercilere iletilmesi gereken diğer her
  türlü bilgi, Gizli bilgi tanımana girmeyeceğinden bu tür bilgi ve verilerle ilgili bu
  sözleşmede belirtilen haklardan yararlanılamaz.

 7. GİZLİ BİLGİLERİN AÇIKLANABİLMESİ :
  AcilVeriKurtarma , veri sahibinin yazılı bir izni olmaksızın kanunda açıkça sayılan
  haller dışında veri ve bilgilerini 3. kişilere aktaramaz, hiçbir şekilde dağıtamaz, basın
  yayın organlarında yazılı ve görsel basın aracılığıyla açıklayamaz, reklam amaçlı
  kullanamaz.

 8. SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE YAPTIRIMLAR :
  AcilVeriKurtarma, Gizlilik Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde dürüstlük ve iyi niyet
  kurallarına uygun olarak taahhütlerini eksiksiz olarak yerine getirecektir.
  AcilVeriKurtarma sözleşme hükümlerine aykırı hareket ederek; müşterisinin maddi ve
  manevi zararına neden olması halinde uğranılan zararın karşılığı olan bir bedel ve
  tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 9. SÖZLEŞMENİN 3.KİŞİLERE ETKİSİ :
  İş bu sözleşme ancak sözleşmede imzası bulunan taraflar arasında geçerli olup
  3.kişilere teslim edilmeyecektir.
  10.DEVİR YASAĞI :
  Gizlilik sözleşmesine giren tüm haklar hiçbir şekilde, tamamen veya kısmen üçüncü
  bir kişi/ler veya kuruma devredilemez.

 10. GEÇERSİZLİK :
  Gizlilik sözleşmesi, madde ve fıkralarından bir kısmının veya bu sözleşmenin
  herhangi bir maddesinin yasa hükümleri karşısında uygulanamaz ve sakıt kabul
  edilmesi halinde sözleşmenin yasaya uygun geri kalan kısmının geçerliliğini
  etkilemeyecektir.

 11. YETKİLİ MAHKEME :
  Uyuşmazlıkların çözümü için sözleşmeyle ISTANBUL mahkemeleri ve İcra
  Müdürlükleri münhasır yetkili kılınmıştır.

 12. İMZA :
  Toplam 13 maddeden oluşan iş bu Sözleşme 2(IKI) nüsha olarak AcilVeriKurtarma
  ve müşteri tarafından imzalanmış, bir nüshası müşteriye teslim edilmiştir.
  (MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE İMZA/KAŞE ) ( Müşteri Bilgileri)
  AcilVeriKurtarma 
  Merkez Mah. Hasat Sk. No:52 Kamara Ofis, Şişli/İstanbul

Çerez Bildirimi